Sihl Digital 3222 Economy Solvent/Latex / UV Canvas 15mil White